Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplan Partiële herziening Nieuw-Loosdrechtsedijk 211 te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 februari 2021 het bestemmingsplan inzake de Partiële herziening Nieuw-Loosdrechtsedijk 211 te Loosdrecht ongewijzigd heeft vastgesteld en dat het besluit met bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plan voorziet in de bouw van één gebouw voor de opslag van materiaal voor het restaurant ‘Argentinos’. Tevens voorziet het plan in een onderkomen voor een aantal hobbymatig te houden dieren (3 pony’s en 5 geiten). Ook maakt het plan de bouw van een hooiberg mogelijk. Het voorgestelde bijgebouw en hooiberg zijn in strijd met het bestemmingsplan Tussen de Dijken omdat de grond daar is bedoeld voor natuur. Het plan kan pas worden gerealiseerd als de bestaande bebouwing is gesloopt.

Inzage 

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 4 maart 2021 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP6900Nld2112019-va00 of op adres: Nieuw-Loosdrechtsedijk 211, 1231 KT Loosdrecht). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep

Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbestemingsplan bij de gemeenteraad ingediend. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.