Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplan Moleneind 46 (voorheen 45) te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering van 11 maart 2021 het bestemmingsplan inzake het perceel Moleneind 46 (voorheen 45) te Kortenhoef ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

De bestaande woning en het bijgebouw worden gesloopt. Op een andere plaats op het perceel wordt de bouw van een woning mogelijk gemaakt. Een deel van het perceel Moleneind 46, dat op grond van het bestemmingsplan het Wijde Blik 2004 bestemd is voor woondoeleinden, wordt bestemd voor natuur.

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 15 april 2021 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BPMoleneind46-va00 of via het adres Moleneind 46, 1241 NH Kortenhoef). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep

Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad ingediend. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.