Gemeente Wijdemeren - Bekendmaking wet geluidhinder Noordereinde 171/171A ‘s-Graveland

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend.

Het plan

In procedure is een aanvraag om Omgevingsvergunning voor de bouw van 3 woningen op de percelen Noordereinde 171/171a te ’s-Graveland.

Ten gevolge van het wegverkeer het Noordereinde zullen de 3  woningen (1 grondgebonden woning en 2 appartementen) een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor deze woningen in ontwerp hogere waarden vast gesteld. Door de gemeenteraad is in zijn vergadering van 9 oktober 2020 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven ten behoeve van het plan.

Inzage 

Het ontwerpbesluit Wet geluidhinder en andere ter zake zijnde stukken liggen ingaande19 november 2020 gedurende zes weken gezamenlijk met het ontwerp-besluit Omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage.

U kunt de stukken over het ontwerpbesluit Wet geluidhinder hieronder inzien en het ontwerp-besluit omgevings-vergunnig en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kan ingezien worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op de ontwerpbesluiten. Hiertoe kunt u contact opnemen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Rapport akoestisch onderzoek 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen over het ontwerpbesluit Wet geluidhinder schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene, die haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Op verzoek kunnen mondeling zienswijzen worden ingebracht. In dat geval wordt een gedachtewisseling gehouden over het ontwerp van de beschikking met vertegenwoordigers van de gemeente. U kunt daartoe contact opnemen met de hierboven genoemde administratie.

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.