Gemeente Wijdemeren - Bekendmaking wet geluidhinder Oud-Loosdrechtsedijk 243

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

In procedure is het Partiële herziening Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243. Dit herzieningsplan richt zich op het gebruik van de recreatieappartementen aan de Oud Loosdrechtsedijk 243 voor permanente bewoning.

Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van de Oud-Loosdrechtsedijk. Drie van de beoogde woningen aan de Oud Loosdrechtsedijk 243 zullen vanwege het verkeer op de Oud-Loosdrechtsedijk een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben op 3 september 2020 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten voor deze drie woningen hogere waarden vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 10 september 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de betreffende hogere waarden definitief vast te stellen.

Stukken ter inzage

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 04 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken ook hieronder inzien. In verband met de maatregelen rond het coronavirus kan het besluit en bijbehorende stukken niet worden ingezien op het gemeentehuis. Desgewenst kunt u de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Definitief besluit hogere waarden

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. De kosten van deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.

Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor­zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.