Gemeente Wijdemeren - Bekendmaking wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend. In procedure is het vast te stellen wijzigingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost – 2012 - Oud-Loosdrechtsedijk 30 - 36, Loosdrecht.

Met dit wijzigingsplan wordt op deze locatie onder andere de bouw van een vervangende woning mogelijk gemaakt op een andere plek dan de inmiddels gesloopte woning Oud-Loosdrechtsedijk 36.

Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van de Oud-Loosdrechtsedijk. De beoogde woning zal vanwege het verkeer op de Oud-Loosdrechtsedijk een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor deze woning hogere waarden vast te stellen.

Stukken ter inzage

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen ingaande 30 januari 2020 gedurende 6 weken gezamenlijk met het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis bij de administratie van de afdeling Fysiek Domein, Rading 1 te Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.

Ontwerp-besluit

Geluidrapport Munsterhuis

Kaart met kadastrale nummers

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD, Loosdrecht. Ook kunt u een mondelinge zienswijze indienen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de heer F. Lieste van de afdeling Fysiek Domein via telefoonnummer 14 035. 

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.