Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplan Dammerweg 3 en 4 te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan inzake de Partiële herziening Dammerweg 3 en 4 te Nederhorst den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plan voorziet in de bouw van 2 x 2 onder één kapwoningen, 2 vrijstaande woningen aan het Ankeveense pad en 3 appartementen bovenop het bestaande Spiegelhuys. Het parkeren gaat geheel op eigen terrein plaatsvinden.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 23 september 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO. BP5300Ankpad2018-on00). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.