Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplan Eilandseweg 10 ws 02 – woonschip te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van donderdag 04 februari 2021 het  “Bestemmingsplan Eilandseweg 10 ws 02 – woonschip” , te Nederhorst den Berg ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het op dit perceel afgemeerde woonschip te vervangen en daarbij een nieuwe groter woonschip af te meren

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage

Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 04 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP9000Eilwg102020-va00) of via het adres: Eilandseweg 10-ws02, 1394 JE Nederhorst den Berg. In verband met de maatregelen rond het coronavirus kan het bestem­mingsplan niet worden ingezien in het gemeentehuis. Desgewenst kunt u de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor­zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep­stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.