Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplan Eilandseweg 14b te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan inzake het perceel Eilandseweg 14b te Nederhorst den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het bestaande woonschip met bijgebouw worden verwijderd. Op het perceel wordt de bouw van een woning met bijgebouw mogelijk gemaakt. Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den Berg.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 15 oktober 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP8900Eilwg14b2020-on00). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.