Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplan Horstermeer (Middenweg 29-33) te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan inzake het bestemmingsplan Horstermeer (Middenweg 29-33) te Nederhorst den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het perceel Middenweg 33 is op grond van het geldende bestemmingsplan Horstermeer bestemd voor agrarisch met de aanduiding kas. Op dit perceel is een agrarische bedrijfswoning aanwezig. Het perceel grenst aan de percelen Middenweg 29 en 31 die op grond van het geldende bestemmingsplan Horstermeer bestemd zijn voor bedrijf. Deze bestemming wordt in het ontwerpbestemmingsplan gehandhaafd.

Het perceel Middenweg 33 wordt deels bestemd voor bedrijf en deels voor wonen. Het plan voorziet binnen de bestemming bedrijf in de bouw van een  bedrijfsloods en een testveld voor machines voor het beheer en onderhoud van kunstgrasvelden. Deze bestemming voorziet tevens in een geluidscherm.

De bestaande agrarische bedrijfswoning met bijbehorende grond wordt bestemd voor wonen. Gebruik van de grond, bestemd voor wonen, voor burgerwoondoeleinden is dan toegestaan. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Horstermeer.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 24 september 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BPMidweg29332020-on00). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.