Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplan Horstermeer (percelen Middenweg 29-33) te Nederhorst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het door de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering van 4 februari 2021 vastgestelde bestemmingsplan Horstermeer (percelen Middenweg 29-33) te Nederhorst den Berg, onherroepelijk is geworden.

Het plan

Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van de bedrijfsbebouwing mogelijk evenals het gebruik van een deel van het plangebied voor burgerwoondoeleinden.

Inzage

Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.