Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplan Kortenhoefsedijk 198, te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kortenhoefsedijk 198 te Kortenhoef inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plan voorziet in de wijziging van een jachthaven naar een woonschepenhaven en de realisatie van 2 woningen.

Op het voorterrein, aan de wegzijde, wordt één 2 onder één kapwoning gerealiseerd. In de voormalige jachthaven worden 6 woonschepen afgemeerd. Eén van deze 6 woonschepen zal ruimte bieden aan 3 kleine zelfstandige woningen. Het parkeren gaat geheel op eigen terrein plaatsvinden.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 15 oktober 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP8200Krthsdk2020-on00). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.