Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplan Moleneind 23-25 te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan inzake het perceel Moleneind 23-25 te Kortenhoef ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plangebied ziet toe om de gebruiksmogelijkheden voor de jachthaven te uitbreiden, waarbij recreatiewoningen worden toegevoegd, zichtlijnen worden verbeterd, duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen, gebouwen worden vernieuwd en de indeling van de jachthaven enigszins wordt gewijzigd zodat er een betere en logischere indeling ontstaat. Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Het Wijde Blik 2004".

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 13 oktober 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP9300Mlnnd232020-on00). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.