Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan Spiegel- en Blijkpolder WSV De Spiegel, achter Dammerweg 62 te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 september 2020 het bestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan Spiegel- en Blijkpolder WSV de Spiegel, achter Dammerweg 62 te Nederhorst den Berg, heeft vastgesteld.

Het plan

Het bestuur van watersportvereniging de Spiegel is voornemens om het bestaande clubgebouw op de begane grond, richting de Spiegel- en Blijkpolderplas, uit te breiden.

Ter inzage

Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 24 september 2020 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP7900Adam612020-va00). De stukken kunnen digitaal worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl .

Beroep

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzagelig­ging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor­zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep­stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.