Gemeente Wijdemeren - Eilandseweg 2 te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Eilandseweg 2 te Nederhorst den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Door de eigenaar van het perceel Eilandseweg 2 te Nederhorst den Berg wordt gevraagd om de bestemming van zijn woning te wijzigen van bedrijfswoning naar burgerwoning.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 18 juni 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP8600Eilweg22020-on00).

In verband met de maatregelen rond het coronavirus kan het bestemmingsplan niet worden ingezien op het gemeentehuis.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14035.

Om te zijner tijd over het vast te stellen bestemmingsplan beroep te kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient over het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij de gemeenteraad.