Gemeente Wijdemeren - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Clubgebouw en loods watersportvereniging de Watervogels Oud-Loosdrechtsedijk 103b te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering van 8 oktober 2020 het bestemmingsplan Clubgebouw en loods watersportvereniging de Watervogels aan de Oud-Loosdrechtsedijk 103b te Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld. De toelichting over het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld met betrekking tot het stikstofonderzoek; akoestisch onderzoek industrielawaai en het aspect gevaar.

Het plan

Het bestuur van watersportvereniging de Watervogels is voornemens om het terrein aan de Oud-Loosdrechtsedijk 103b her in te richten. De bestaande bebouwing (loods met aangebouwd een clubhuis) zal worden gesloopt. Er zal in de nabijheid van de te slopen opstallen een nieuwe loods worden opgericht en dieper het gebied in een clubgebouw.

Inzage

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen ingaande 3 december 2020  gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP8000Old103b-va00). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.