Gemeente Wijdemeren - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Elbert Mooylaan 1 te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering van 8 oktober 2020 het bestemmingsplan Elbert Mooylaan 1 te Kortenhoef gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

Het aanwezige garagebedrijf (met pompeiland) wordt gesloopt. Het plan voorziet in de bouw van een woongebouw met 15 appartementen met bijbehorende infrastructuur. Het woningbouwprogramma voorziet in de bouw van 5 sociale appartementen en 10 vrije sector appartementen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld met betrekking tot de regels en de toelichting. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op het parkeren.

Inzage

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen ingaande 19 november 2020  gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP5700emyln12018-va01). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.