Gemeente Wijdemeren - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Horstermeer (Middenweg 29-33) te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 februari 2021 het bestemmingsplan Horstermeer (Middenweg 29-33) te Nederhorst den Berg gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

Het perceel Middenweg 33 was op grond van het voorheen voor dit perceel geldende bestemmingsplan Horstermeer bestemd voor agrarisch met de aanduiding kas. Op dit perceel is een agrarische bedrijfswoning aanwezig. Het perceel grenst aan de percelen Middenweg 29 en 31 die op grond van het voorheen geldende bestemmingsplan bestemd waren voor bedrijf. Deze bestemming wordt in het nu vastgestelde bestemmingsplan gehandhaafd.

Het perceel Middenweg 33 is op grond van het nu vastgestelde bestemmingsplan Horstermeer deels bestemd voor bedrijf en deels voor wonen. Het plan voorziet binnen de bestemming bedrijf in de bouw van een  bedrijfsloods en een testveld voor machines voor het beheer en onderhoud van kunstgrasvelden. Deze bestemming voorziet tevens in een geluidscherm.

De bestaande agrarische bedrijfswoning met bijbehorende grond is nu bestemd voor wonen. Gebruik van de grond, bestemd voor wonen, voor burgerwoondoeleinden is toegestaan. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld omdat in de regels van het ontwerp-bestemmingsplan een foutieve maximale toegestane hoogte van het geluidscherm op het achterterrein is aangegeven. 2 meter in plaats van maximaal 3,5 meter. In de toelichting over het ontwerpbestemmingsplan is deze maatvoering wel goed aangegeven.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 18 maart 2021 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BPMidweg29332020-va00 of op adres Middenweg 33, 1394 AC Nederhorst den Berg). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep

Over het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend bij de gemeenteraad.

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijziging.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.