Gemeente Wijdemeren - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening Eilandseweg 14b te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van woensdag 8 april 2021 het “bestemmingsplan Partiële herziening Eilandseweg 14b te Nederhorst den Berg”, gewijzigd heeft vastgesteld.

Plan

Het bestaande woonschip met bijgebouw wordt verwijderd. Op het perceel wordt de bouw van een woning met bijgebouw mogelijk gemaakt. Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den Berg.

Inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 07 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL. IMRO.1696. BP8900Eilwg14b2020-va00) of via het adres: perceel Eilandseweg 14b, 1394 JE te Nederhorst. In verband met de maatregelen rond het coronavirus kan het bestem­mingsplan niet worden ingezien op het gemeentehuis. Desgewenst kunt u de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor­zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep­stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.