Gemeente Wijdemeren - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening Oud-Loosdrechtsedijk 242-244 te Loosdrecht.

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van woensdag 8 april 2021 het “Bestemmingsplan Partiële herziening Oud-Loosdrechtsedijk 242-244” te Loosdrecht, gewijzigd heeft vastgesteld.

Plan

Het plan voorziet in de bouw van een centrumgebouw met daarboven 5 appartementen. Op het achter-terrein worden twee vrijstaande woningen gebouwd. De onbebouwd blijvende grond zal worden gebruikt voor de infrastructuur behorende bij de functies centrum-voorziening en wonen. Van toepassing is het bestemmingsplan “Plassengebied Loosdrecht 2013”. De grond is deels bestemd voor Centrum en deels voor Recreatie – Verblijfsrecreatie. Het gehele perceel is bestemd voor Waarde – Archeologie 2. De twee te bouwen vrijstaande woningen op het achter-terrein zijn in strijd met het genoemde bestemmingsplan omdat deze grond bestemd is voor Recreatie- Verblijfsrecreatie. Het plan kan pas worden gerealiseerd als de bestaande bebouwing is gesloopt.

Inzage

Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 08 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.6700Old2422019-va00) of via het adres: Oud-Loosdrechtsedijk 242, 1231 NH te Loosdrecht. In verband met de maatregelen rond het coronavirus kan het bestem­mingsplan niet worden ingezien op het gemeentehuis. Desgewenst kunt u de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor­zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.