Gemeente Wijdemeren - Omgevingsvergunning bouw van 3 woningen op het perceel Noordereinde 171 en 171a te ’s-Graveland

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van 3 woningen op de percelen Noordereinde 171 en 171a te ’s-Graveland.

De omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen ingaande 18 februari 2021 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (adres: Noordereinde 171, 1243 JP ‘s-Graveland). De stukken kunnen tevens worden opgevraagd via info@wijdmeren.nl.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders over de ontwerp-omgevingsvergunning kenbaar heeft gemaakt alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vergunningverlening beroep instellen bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het besluit blijft gelden in die tijd dat een beroepschrift is ingediend. Als dit onwenselijk wordt gevonden, vanwege een spoedeisend belang of omdat het besluit onomkeerbaar is, dan kan de indiener van het beroepsschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van genoemde Rechtbank.