Gemeente Wijdemeren - Ontwerp Omgevingsvisie Wijdemeren 2040

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van de Omgevingsvisie Wijdemeren 2040 met ingang van donderdag 10 juni 2021, zes weken ter inzage ligt.

Deze Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting in 2022 in werking treedt.

Omgevingvisie

De Omgevingsvisie  Wijdemeren 2040 is het nieuwe, integrale strategische beleidsdocument voor de fysieke leefomgeving van Wijdemeren.

De leefomgeving is van ons allemaal en maken we samen. Daarom hebben we bij het opstellen van deze omgevingsvisie inwoners, ondernemers, belangen­organisaties en raadsleden uitgenodigd om samen invulling te geven aan het toekomstbeeld. Het gaat immers niet alleen over de inrichting van onze gemeente, maar ook over hoe we de ruimte met z’n allen gebruiken. Hoe we wonen, werken, studeren, sporten, spelen, recreëren, winkelen etc. in Wijdemeren.

De Wijdemeerse omgevingsvisie is de komende jaren onze gids voor ruimtelijke maatschappelijke vraagstukken en geeft ruimte aan initiatieven uit de samenleving of markt.

De uitkomst is dat we inzetten op drie kernopgaven: het creëren van een ge­zonde en vitale leefomgeving in de kernen, het bieden van ruimte voor ondernemerschap, versterken van de bereikbaarheid en niet in de laatste plaats het vormge­ven van een waardevol natuur- en buitengebied. Deze lijnen zijn in onze omgevingsvisie verder uitgewerkt en vertaald in strategische keuzes en gebiedsopgaven.

We werken daarbij continu aan nieuwe vormen van de­mocratie, lokale beleidsontwikkeling en samenwerking tussen overheden, samenleving, maatschappelijke organisaties en markt. Zoals gezegd: samen maken we de omgeving en als gemeente zien we het als onze taak daarin zowel te faciliteren, regisseren, investeren als te initiëren.

Ter Inzage

De ontwerp Omgevingsvisie ligt  ingaande donderdag 10 juni 2021 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. De visie kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO.1696.OVO100wijdm2021-on01.gml) of treft u hieronder.

Ontwerp omgevingsvisie Wijdemeren 2040

Ook zijn de stukken digitaal opvraagbaar via info@wijdemeren.nl

Reactie geven

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een reactie over de ontwerp Omgevingsvisie naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14035.