Gemeente Wijdemeren - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Dammerweg 11 en 12 te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12 lid 1, sub a onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het geldende bestemmingsplan ‘Kern Nederhorst den Berg’. Het betreft de bouw van 2 nieuwe appartementen op de plek van één te slopen woning. Er zijn in het bestemmingsplan geen twee gestapelde woningen toegestaan.

Plan 

Het college is ook voornemens om voor deze woningen, gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder, hogere grenswaarden vast te stellen. Ten gevolge van het wegverkeer op de Dammerweg zullen de appartementen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor deze twee gestapelde woningen in ontwerp hogere waarden vast gesteld.

Stukken ter inzage 

De beide ontwerpbesluiten en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 8 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis aan de Rading 1 te Loosdrecht. Op verzoek sturen wij u de stukken toe. Hiervoor kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op het adres.

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage legging (van donderdag 8 juli 2021 tot en met donderdag 19 augustus 2021) kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten naar voren brengen.

Uw zienswijze kunt u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren, Rading 1, 1231 KB te Loosdrecht. Voor een mondelinge afspraak kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 035.