Gemeente Wijdemeren - Ontwerpbestemmingsplan Eilandseweg 10 ws 02 te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan  Eilandseweg 10 ws 02 te Nederhorst den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plangebied ziet op het op dit perceel afgemeerde woonschip en heeft als doel het woonschip te vervangen en daarbij te vergroten.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ingaande 1 oktober 2020 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.BP9000Eilwg102020-on00. U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kan contact op worden genomen via info@wijdemeren.nl.