Gemeente Wijdemeren - Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan en ontwerp-besluit Omgevingsvergunning Rading 138 te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat ter inzage gaat het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Rading 138 en het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor het oprichten van 5 vrijstaande woningen, 6 twee-onder-één kapwoningen en 15 appartementen met bijbehorende infrastructuur te Loosdrecht met bijbehorende infrastructuur aan de Rading 138 te Loosdrecht.

Coördinatie van procedures

De gemeenteraad van Wijdemeren heeft in zijn vergadering van 30 juni 2020 besloten om de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen ten aanzien van het bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Rading 138 en de aanvraag om Omgevingsvergunning voor het oprichten van 5 vrijstaande woningen, 6 twee-onder-één kapwoningen en 15 appartementen met bijbehorende infrastructuur. De coördinatie betekent dat de vereiste procedures gelijktijdig worden gevoerd.

Tegen het toepassen van het coördinatieartikel is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Het plan

De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Op de locatie wordt het omschreven bouwplan met bijbehorende infrastructuur gerealiseerd. In totaliteit worden er 26 wooneenheden gebouwd met bijbehorende infrastructuur. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Rading, de Tjalk, de Lieve Geelvincklaan en het pad tussen de Tjalk en de Lieve Geelvincklaan.

Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht omdat het perceel bestemd is voor Agrarisch.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 februari 2021 gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning kunnen worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP6600Rdng1382019-on00 en NL.IMRO.1696.OVRading1382019-on00 of via het adres Rading 138). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen tegen het ontwerpbestemmingsplan schriftelijke zienswijzen worden ingebracht bij de gemeenteraad, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen tevens mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14035.

Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen tegen het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning schriftelijke zienswijzen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen tevens mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14035.

Om te zijner tijd beroep te kunnen instellen tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is het noodzakelijk dat een aparte zienswijze wordt ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en tegen de ontwerp-omgevingsvergunning.