Gemeente Wijdemeren - Ontwerpbestemmingsplan Zuidsingel fase 8 te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Zuidsingel fase 8” ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plangebied betreft het terrein dat als volgt wordt begrensd: de locatie is gelegen in de polder Kortenhoef, sectie B perceelnummers 3782, 6340, 6291, 6293, 6874, 1847 en 6776. Het ligt aan de zuidzijde van de kern Kortenhoef en grenzend aan de Emmaweg te Kortenhoef. De locatie is nader aangeduid op de bij het bestemmingsplan behorende plankaart.

Doel van het bestemmingsplan is het bieden van een actueel planologisch kader voor het realiseren van maximaal 250 woningen met bijbehorende tuinen, verkeersruimte, groenvoorzieningen, natuur en water.

Inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 14 oktober 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BPZuidsingelfase8-on01). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet over het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.