Gemeente Wijdemeren - Ontwerpbestemmingsplan ’t Laantje 3 en 4, te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ’t Laantje 3 en 4 te Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plan behelst de realisatie van een appartementencomplex in (gedeeltelijk) 4 bouwlagen met 49 appartementen en parkeergarage. Het perceel ligt ten zuiden van het Bosje van Sprengen, ten noorden van de woningen in de wijk Hallinckveld en aan de oostzijde loopt de Luitgardeweg. De twee bestaande vrijstaande woningen worden gesloopt.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande donderdag 18  maart 2021 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP7800tLntje342020-on00 of via het adres).

U kunt de stukken digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14035.

Om te zijner tijd over het vast te stellen bestemmingsplan beroep te kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij de gemeenteraad.