Gemeente Wijdemeren - Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp-omgevingsvergunning bouw van 2 woningen op het perceel Reeweg 2 a/b te Nederhorst den B

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend voornemens te zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning 1e fase (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan) te verlenen voor de bouw van 2 woningen op het perceel Reeweg 2 a/b te Nederhorst den Berg. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den Berg. Het perceel is bestemd voor Bedrijf met deels de functieaanduiding detailhandel, alsmede voor Waarde-Archeologie 4.

Op 11 maart 2021 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van genoemd bestemmingsplan.

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken alsmede de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen ingaande 1 april 2021 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (imrocode NL.IMRO.1696.OVReeweg2ab2021-on00 of via het adres Reeweg 2a Nederhorst den Berg). De stukken kunnen tevens worden opgevraagd via info@wijdmeren.nl

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan schriftelijk (onder vermelding van Z.60165) of mondeling een zienswijze worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen moet worden ingediend bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190,1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen moet een zienswijze over het genomen besluit zijn ingediend.