Gemeente Wijdemeren - Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp-omgevingsvergunning bouw van 3 woningen op het perceel Noordereinde 171 en 171a te ’s-G

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend voornemens te zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 3 woningen op de percelen Noordereinde 171 en 171a te ’s-Graveland.

Het plan

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kern ’s-Graveland en landgoederen. Het perceel is bestemd voor Bedrijf, alsmede voor Waarde-Archeologie-3 en Waarde-Cultuurhistorie.

Op 9 oktober 2020 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van genoemd bestemmingsplan.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken alsmede de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen ingaande 19 november 2020 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (imrocode NL.IMRO.1696.OVNorend171a2020-on00). De stukken kunnen tevens worden opgevraagd via info@wijdmeren.nl

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan schriftelijk of mondeling een zienswijze worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Een Schriftelijke zienswijze tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen moet worden ingediend bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190,1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen moet een zienswijze over het genomen besluit zijn ingediend.