Gemeente Wijdemeren - Partiële herziening Bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 februari 2021 het bestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a te Loosdrecht, heeft vastgesteld.

Plan

Het deels afbreken van een loods en met het blijvende bouwvlak een kangoeroewoning realiseren. Daarnaast wordt het bouwvlak van een oude werkplaats op het perceel omgezet in een woning.

Inzage

Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 18 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP8400Nld205a2020-va00 of via het adres). De stukken kunnen digitaal worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl .

Beroep

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzagelig­ging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor­zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep­stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.