Gemeente Wijdemeren - Partiele herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied Noordoost – 2012- Oud-Loosdrechtsedijk 30-36 te Loosdrecht.

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan inzake de partiele herziening bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost – 2012 - Oud-Loosdrechtsedijk 30-36 te Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Ingevolge het geldende bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost- 2012 zijn op genoemde percelen 4 bedrijfswoningen toegestaan. 3 bedrijfswoningen zijn aanwezig en één bedrijfswoning is in het verleden gesloopt maar mag weer worden gebouwd. Gevraagd wordt om de betreffende bedrijfswoningen te bestemmen voor wonen, waardoor op de percelen maximaal 4 burgerwoningen aanwezig mogen zijn. Het nu geldende bestemmingsplan maakt dit niet mogelijk. Om die reden wordt voor de genoemde percelen een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 30 januari 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 1 te Loosdrecht bij de administratie van de afdeling Fysiek Domein op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.

Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP6000Old30362018-on00).

U kunt deze website ook benaderen via www.wijdemeren.nl/terinzage

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035.