Gemeente Wijdemeren - Partiële herziening bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 242-244 te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan inzake de Partiële herziening Oud-Loosdrechtsedijk 242-244 te Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plan voorziet in de bouw van een centrumgebouw met daarboven 5 appartementen. Op het achterterrein worden twee vrijstaande woningen gebouwd. De onbebouwd blijvende grond gaat worden gebruikt voor de infrastructuur behorende bij de functies centrum-voorziening en wonen. Van toepassing is het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013. De grond is deels bestemd voor Centrum en deels voor Recreatie – Verblijfsrecreatie. Het gehele perceel is bestemd voor Waarde – Archeologie 2. De twee te bouwen vrijstaande woningen op het achterterrein zijn in strijd met genoemd bestemmingsplan omdat de grond daar bestemd is voor Recreatie- Verblijfsrecreatie. Het plan kan pas worden gerealiseerd als de bestaande bebouwing is gesloopt.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 27 augustus 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP6700Old2422019-on00). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.