Gemeente Wijdemeren - RECTIFICATIE - Ontwerpbestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 243 te Oud-Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan  Oud-Loosdrechtsedijk 243 te Oud-Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plangebied ziet op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 243 te Oud-Loosdrecht. Dit ontwerpbestemmingsplan richt zich op het mede gebruik van de recreatieappartementen aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243 voor permanente bewoning.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ingaande 1 oktober 2020 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.BP8800Old2432020-on00. U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kan contact op worden genomen via info@wijdemeren.nl.