Gemeente Wijdemeren - Spiegel- en Blijkpolder WSV De Spiegel, achter Dammerweg 62 te Nederhorst den Berg

Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan Spiegel- en Blijkpolder WSV De Spiegel, achter Dammerweg 62 te Nederhorst den Berg.

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan Spiegel- en Blijkpolder WSV de Spiegel, achter Dammerweg 62 te Nederhorst den Berg, ter inzage wordt gelegd.

Plan

Het bestuur van watersportvereniging de Watervogels is voornemens om het bestaande clubgebouw op de begane grond, richting de Spiegel- en Blijkpolderplas uit te breiden.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 7 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

(NL.IMRO.1696.BP7900Adam612020-on00). In verband met de maatregelen rond het coronavirus kan het bestem­mingsplan niet worden ingezien op het gemeentehuis.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan contact worden opgenomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd over het vast te stellen bestemmingsplan beroep te kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrecht­spraak van de Raad van State dient over het ontwerpbe­stemmingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij de gemeenteraad.