Gemeente Wijdemeren - Vaststelling Partiële herziening bestemmingsplan Rading 138 en besluit Omgevingsvergunning voor het oprichten op dit perceel van vijf vrijstaande woni

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad de partiële herziening bestemmingsplan Rading 138 te Loosdrecht heeft vastgesteld.

Verder maken burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren bekend dat zij met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het oprichten van vijf vrijstaande woningen, zes twee-onder-een-kapwoningen  en vijftien appartementen met bijbehorende  infrastructuur aan de Rading 138 in Loosdrecht.

Coördinatie van procedures De gemeenteraad van Wijdemeren heeft in zijn vergadering van 30 juni 2020 besloten om de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen ten aanzien van het bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Rading 138 en de aanvraag om Omgevingsvergunning. De coördinatie betekent dat de vereiste procedures gelijktijdig worden gevoerd.

Het plan

Het plan voorziet in de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van in totaal 26 woningen met bijbehorende infrastructuur. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Rading, de Tjalk, de Lieve Geelvincklaan en het pad tussen de Tjalk en de Lieve Geelvincklaan.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning hebben vanaf 4 februari 2021 voor zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Op het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is één zienswijze ingebracht. Dit heeft niet geleid tot een wijziging van het plan.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 8 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het besluit en bijbehorende stukken kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Rading 138 te Loosdrecht.

Beroep 

Tegen het bestemmingsplan

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzageligging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Tegen de omgevingsvergunning

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.