Gemeente Wijdemeren - Vaststelling bestemmingsplan West End, Veendijk 21 te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan West End, Veendijk 21 te Loosdrecht ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

Het plangebied omvat de jachthaven behorende bij Veendijk 21 te Loosdrecht. Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan wordt het bunkerstation (tankstation voor vaartuigen) in noordelijke richting verplaatst en de inhoud van de al toegestane woonschepen binnen het plangebied gelijk aan de inhoud van de woonschepen in jachthavens in het bestemmingsplan Loosdrecht Plassengebied 2012.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 8 juli 2021 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, door te zoeken op Veendijk 21, Loosdrecht.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzageligging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens en verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.