Gemeente Wijdemeren - Wet geluidhinder Bestemmingsplan Moleneind 46 (voorheen 45) te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend.

Het bestemmingsplan Moleneind 46 (voorheen 45) Kortenhoef is op 11 maart 2020 door de gemeenteraad van Wijdemeren ongewijzigd vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt de bouw van één woning mogelijk gemaakt. Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidzone van het Moleneind. Ten gevolge van het wegverkeer op het Moleneind zal de woning een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben op 10 september 2020 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 24 september 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerp-beschikking. Burgemeester en wethouders hebben op 23 november 2020 besloten de betreffende hogere waarden definitief vast te stellen.

Stukken ter inzage 

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen ingaande 15 april 2021 gedurende 6 weken gezamenlijk met het bestemmingsplan ter inzage. De stukken over het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De stukken over het vastgestelde besluit op grond van de Wet geluidhinder kunnen hier worden ingezien. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op het besluit. U kunt hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Rapport akoestisch onderzoek

Besluit hogere waarden

Beroep en voorlopige voorziening

Binnen de termijn van terinzageligging kan een belanghebbende die het niet eens is met de beschikking inzake de Wet geluidhinder hiertegen in beroep gaan eventueel in combinatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het vaststellen van de hogere waarden?

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van uw beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.