Gemeente Wijdemeren - Wet geluidhinder Kortenhoefsedijk 198 te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend.

Er is een wijziging bestemmingsplan ingediend ten behoeve van de realisatie van 1 twee-onder-een-kap woning (totaal 2) en 6 ligplaatsen voor woonschepen (waarvan 1 met 3 sociale eenheden) aan de Kortenhoefsedijk 198 in Kortenhoef. Ten gevolge van het wegverkeer op de Vreelandseweg (N201) en de Kortenhoefsedijk zullen de woningen en ligplaatsen voor woonschepen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor deze wooneenheden in ontwerp hogere waarden vastgesteld.

Stukken ter inzage 

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 29 april 2021 gedurende 6 weken ter inzage.

De stukken over de ontheffing op grond van de Wet geluidhinder kunnen worden hier worden ingezien. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op het ontwerp-besluit. Hiertoe kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Besluit hogere waarden 

Akoestisch onderzoek

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene, die haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Daartoe kan een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van de afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035 .

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.