Gemeente Wijdemeren - Wet geluidhinder Moleneind 46 (voorheen 45) te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

Er loopt een procedure voor het in ontwerp vaststellen van het bestemmingsplan Moleneind 46 (voorheen 45) Kortenhoef. Met het bestemmingsplan wordt de bouw van één woning mogelijk gemaakt. De bestaande woning wordt gesloopt. Ten gevolge van het wegverkeer op Moleneind zal de te bouwen woning een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor deze woning in ontwerp hogere waarden vast gesteld.

Stukken ter inzage 

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 24 september 2020 gedurende zes weken gezamenlijk met het  ontwerpbestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken over het ontwerpbesluit Wet geluidhinder hier inzien en over het ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op de ontwerpbesluiten. Hiertoe kunt u contact opnemen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035.

Akoestisch onderzoek

Ontwerpbesluit hogere waarden

Aanvraagformulier hogere waarden 2020

Zienswijzen ontwerp-ontheffing Wet geluidhinder

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene, die haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Op verzoek kunnen mondeling zienswijzen worden ingebracht. In dat geval wordt een gedachtewisseling gehouden over het ontwerp van de beschikking met vertegenwoordigers van de gemeente. U kunt daartoe contact opnemen met de hierboven genoemde administratie.

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.