Gemeente Wijdemeren - Wet geluidhinder Noordereinde 171/171a te 's-Graveland

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend.

In procedure is geweest een aanvraag om Omgevingsvergunning voor de bouw van 3 woningen op de percelen Noordereinde 171/171a te ’s-Graveland. Deze vergunning is verleend.

Ten gevolge van het wegverkeer het Noordereinde zullen de 3  woningen (1 grondgebonden woning en 2 appartementen) een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor deze woningen hogere waarden vast gesteld.

Stukken ter inzage 

Het besluit over de ontheffing op grond van de Wet geluidhinder en andere ter zake zijnde stukken liggen ingaande 18 februari 2021 gedurende zes weken gezamenlijk met het besluit over de Omgevingsvergunning ter inzage. U kunt de stukken over het besluit Wet geluidhinder hieronder inzien. Het besluit omgevingsvergunning kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep

Er zijn over het voornemen om de vereiste ontheffing op grond van de Wet geluidhinder te verlenen geen zienswijzen ingediend.

Tegen het besluit over de ontheffing op grond van de Wet geluidhinder kunnen daarom alleen belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.