Gemeente Wijdemeren - Wet geluidhinder - Oud-Loosdrechtsedijk 30-36 te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

In procedure is wijzigingsplan Partiële herziening bestemmingsplan landelijk gebied noordoost – 2012, Oud Loosdrechtsedijk 30 - 36, gemeente Wijdemeren. Met dit bestemmingsplan wordt onder andere op deze locatie de bouw van een vervangende woning mogelijk gemaakt op een andere plek dan de inmiddels gesloopte woning Oud Loosdrechtsedijk 36. Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van de Oud-Loosdrechtsedijk. De beoogde woning zal vanwege het verkeer op de Oud Loosdrechtsedijk een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben op 20 december 2019 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden vast te stellen. De relevante stukken hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Wel is een zienswijze ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan Partiële herziening bestemmingsplan landelijk gebied noordoost – 2012, Oud Loosdrechtsedijk 30 - 36, gemeente Wijdemeren. In het kader van genoemd bestemmingsplan wordt ingegaan op deze zienswijze.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de betreffende hogere waarden definitief vast te stellen. 

Stukken ter inzage 

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 30 juli 2020 gedurende 6 weken gezamenlijk met het bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken over de ontheffing Wet geluidhinder hier inzien. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op het besluit. U kunt hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Fysiek Beleid, telefoonnummer 14035. De stukken kunnen ook digitaal worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl.

Beroep en voorlopige voorziening

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschikking kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in combinatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening. Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de dag dat de vaststelling van het wijzigingsplan Partiële herziening bestemmingsplan landelijk gebied noordoost – 2012, Oud Loosdrechtsedijk 30 - 36, gemeente Wijdemeren is bekend gemaakt.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het vaststellen van de hogere waarden?

Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
  • de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van uw beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.