Gemeente Wijdemeren - Wet geluidhinder Rading 138 te Loosdrecht (ontwerpbesluit)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend.

Er loopt een procedure voor het in ontwerp vaststellen van het bestemmingsplan Partiële herziening Rading 138 alsmede voor de concept-omgevingsvergunning voor het woningbouwplan met bijbehorende infrastructuur. Het gaat om realisatie van 26 woningen (5 vrijstaande woningen; 6 twee-onder-één kapwoningen en 15 appartementen) aan de Rading 138/de Tjalk. Ten gevolge van het wegverkeer op Tjalk zullen 11 van de 26 woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor deze woningen in ontwerp hogere waarden vast gesteld.

Stukken ter inzage 

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen ingaande donderdag 4 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage, gezamenlijk met het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Rading 138 en de ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van genoemde woningen en de daarbij behorende infrastructuur.

De stukken over de ontheffing op grond van de Wet geluidhinder zijn hieronder in te zien. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op het ontwerpbesluit. Hiertoe kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14035. De stukken over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerp-besluit hogere waarden

Rapport wegverkeerslawaai akoestisch onderzoek 15 mei 2019

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzageligging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene, die haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Er kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Daartoe kan een afspraak worden gemaakt via het secretariaat van de afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14035.

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.