Gemeente Wijdemeren - Wet geluidhinder Rading 138

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

Voor de Rading 138 is een bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van 26 woningen aan de Rading 138/de Tjalk. Ten gevolge van het wegverkeer op de Tjalk zullen 11 van de 26 woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben op 24 juli 2020 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 4 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van het ontwerpbesluit. Burgemeester en wethouders hebben besloten de betreffende hogere waarden definitief vast te stellen.

Stukken ter inzage 

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 8 juli 2021 gedurende 6 weken gezamenlijk met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Op verzoek sturen wij u de stukken toe. Hiervoor kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl.

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in combinatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening. Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de dag dat de vaststelling van het bestemmingsplan Rading 138 is bekend gemaakt.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen het besluit hogere waarden Wet geluidhinder dient u een zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het vaststellen van de hogere waarden?

Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
  • de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van uw beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.