Gemeente Wijdemeren - Wet geluidhinder Reeweg 2/b te Nederhorst den Berg (ontwerpbesluit)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend.

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den Berg, (Wabo artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°). Het gaat om realisatie van twee woningen aan de Reeweg 2a/b te Nederhorst den Berg. Ten gevolge van het wegverkeer op Dammerweg zullen de woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor deze twee woningen in ontwerp hogere waarden vast gesteld.

Stukken ter inzage 

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen ingaande 1 april 2021 gedurende 6 weken gezamenlijk met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. U kunt de stukken over de ontwerp-omgevingsvergunning (met ontwerp-besluit verklaring van geen bedenkingen) inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp-besluit ontheffing hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder met bijbehorende stukken:

Aanvraag wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Aanvulling op rapport

Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op het ontwerpbesluit. Hiertoe kunt u contact opnemen met de administratie van de afdeling Fysiek Domein via telefoonnummer 14 035. Desgewenst kunnen de stukken kunnen worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene, die een zienswijze inbrengt, kan schriftelijk verzoeken om de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Op verzoek kunnen mondeling zienswijzen worden ingebracht. In dat geval wordt een gedachtewisseling gehouden over het ontwerp van de beschikking met vertegenwoordigers van de gemeente. Daartoe kan contact op worden genomen met de administratie van de afdeling Fysiek Domein, tel 14 035.

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.