Gemeente Wijdemeren - Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den Berg/perceel Torenweg 12, Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 17 november 2020 het bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den Berg gewijzigd  hebben met betrekking tot het perceel Torenweg 12 in Nederhorst den Berg.

Plan

Het agrarische bedrijf ter plaatse is beëindigd. De bestaande opstallen worden gesloopt, waarna er één burgerwoning kan worden gebouwd. Daartoe is het bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den Berg gewijzigd. In de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Neder­horst den Berg is de bevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen om, ingeval van bedrijfsbeëin­diging, de bestemming Agrarisch te wijzigen in Wonen-2, Tuin-1 en/of Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden. Van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt.

Inzage

Het wijzigingsbesluit, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 17 december 2020 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho­rende stukken kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.WP20Torwg122019-va00). De stukken kunnen digitaal worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl.

Beroep

Tegen het ontwerp wijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzagelig­ging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor­zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep­stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.