Recreatie en toerisme en de kwaliteit van de individuele kernen maken Wijdemeren uniek.

Visie

Het beleid, de investeringen en de inspanningen van de gemeente zijn er op gericht deze eigenschappen te versterken en in de etalage te zetten. In het visiestuk 'De kern van Wijdemeren' staan voorstellen voor concrete projecten om dit beleid gestalte te geven. Deze projecten zijn nog niet beoordeeld op (financiële en planologische) haalbaarheid, maar worden puur voorgesteld met het oog op het verbeteren van de voorzieningen op het gebied van Recreatie & Toerisme en de kwaliteit van de individuele kernen.

Commissie- en Raadsbehandeling

Op 20 december 2011 is in de raadscommissie Ruimte & Economie het visiestuk 'De kern van Wijdemeren' besproken. Naast de commissieleden hebben ook diverse insprekers hun licht over het document laten schijnen. Snel werd duidelijk dat het visiestuk op een brede politieke en maatschappelijke steun kan rekenen. Uiteraard werden er ook mogelijke aanvullingen voor het stuk geopperd, waaronder een aquaduct in de N201 en een rondweg om de Horstermeerpolder.
Op 2 februari 2012 is het visiestuk vrijwel unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij zijn tevens drie amendementen en één motie aangenomen. De motie en de amendementen zijn verwerkt in de definitieve versie van het visiestuk.

Uiteraard kunnen niet alle projecten op hetzelfde moment uitgevoerd worden, vandaar dat het college van Burgemeester en Wethouders een prioritering onder de projecten heeft aangebracht. De verschillende projecten zijn verdeeld onder de wethouders en de burgemeester. Hiermee is de uitvoering van het visiestuk een collegebreed uitgangspunt geworden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de plannen voor recreatie in Wijdemeren? Neem contact op via 14 035. Of gebruik onderstaand contactformulier:

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.