Gemeente Wijdemeren - Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045

Het mobiliteitsplan beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op de thema’s verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle typen verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook staat in het mobiliteitsplan op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren.

Het huidige beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011-2020: Veilig, leefbaar en bereikbaar is toe aan herziening. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een nieuw plan, het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang van het mobiliteitsplan.

Planning

Het opstellen van het mobiliteitsplan doen we in drie delen. In onderstaand schema is te vinden waar we momenteel in het proces zitten. 

 

Medio 2021 dient het volledige mobiliteitsplan te worden vastgesteld in de gemeenteraad. 

Visie en doelstellingen (augustus/september 2020)

Om tot een goed plan te komen is de huidige verkeerssituatie in beeld gebracht en is er gekeken naar het geldende beleid, trends & ontwikkelingen en de gewenste infrastructuur.

In samenspraak met een klankbordgroep is de volgende visie geformuleerd:

We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd.

De visie is in drie thema's vertaald, namelijk:

  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
  • Het stomuleren van duurzame mobiliteit.
  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn noodzakelijk.

Al deze informatie is verwerkt in een rapportage voor deel A: Visie en beleidsvorming. 

Besluitvorming

Op 27 augustus wordt de gemeenteraad tijdens een oriënterende sessie geïnformeerd over de stand van zaken. Het verdere besluitvormingstraject loopt via de commissie ruimte & economie op 23 september en de gemeenteraadsvergadering op 8 oktober a.s.. De raad wordt gevraagd om de visie uit het mobiliteitsplan vast te stellen en het concept-mobiliteitsplan Wijdemeren 2045, deel A (80%-versie) als uitgangspunt te nemen voor verdere uitwerking van deel B en C. De 80%-versie van deel A zal vervolgens worden uitgewerkt tot een 100%-versie en nadien aan de raad worden voorgelegd.

Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u digitaal bijwonen.

In deel B wordt uitgewerkt hoe we de doelstellingen uit deel A willen bereiken. We werken uit hoe we willen dat het fietspadennet eruit gaat zien, welke wegen woonstraten zijn en welke primair voor verkeer zijn bedoeld, wat de belangrijkste looproutes zijn en hoe we willen dat het openbaar vervoer eruit ziet. De concrete maatregelen worden uitgewerkt in deel C. 

Mobiliteitsplan

Online enquête knelpunten en wensen (maart 2020)

Begin dit jaar hebben wij inwoners gevraagd om knelpunten en complimenten over het verkeer en vervoer in Wijdemeren aan ons door te geven. Hier is massaal gebruik van gemaakt. We hebben ruim 1100 wensen, knelpunten en complimenten ontvangen. Deze reacties zijn geanalyseerd en gebundeld per thema te vinden op een dashboard. De meeste reacties gingen over snelheid, fietsers en verkeersveiligheid.