Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, kunt u daar bezwaar tegen maken. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Wijdemeren gaat dan na of het besluit volgens de geldende wet- en regelgeving is genomen.

U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een verkeersbesluit dat geldt voor de straat waarin u woont. Het kan ook zijn dat het bedrijf naast u toestemming heeft om uit te breiden en dat u het daar niet mee eens bent. Maar u kunt ook bezwaar indienen als u vindt dat de ge­meen­te ten on­rech­te géén be­sluit heeft ge­no­men.

Is de geldende wet en regelgeving op de juiste wijze toegepast? Dat onderzoekt de bezwaarschriftencommissie. Die kijkt ook of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn gevolgd. Nadat alle informatie bekend is en de betrokken partijen zijn gehoord, brengt de commissie advies uit. Het college van burgemeester en wethouders, of de burgemeester alleen, neemt vervolgens een besluit over dat advies. Het kan zijn dat de beslissing, waar u tegen bent, wordt teruggedraaid. Maar de conclusie kan ook zijn dat het besluit terecht is genomen.

Waar moet een bezwaarschrift aan voldoen?

Het bezwaar dient compleet te zijn met uw naam, uw adres;

 • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
 • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • een kopie van de brief waarin het besluit staat.

U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. De besluiten die de gemeente Wijdemeren neemt, worden officieel bekend gemaakt op de website overheid.nl.

U kunt uw bezwaar sturen naar: Gemeente Wijdemeren, Rading 1, 1231 KB Loosdrecht, tel.: 14035

Wanneer bent u belanghebbende?

U kunt bezwaar maken als het be­sluit aan u ge­richt is. Maar ook als het besluit niet aan u gericht is, kunt u bezwaar indienen. In dat geval dient u wel een rechtstreeks belang te hebben bij het besluit. U dient met andere woorden belanghebbende te zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als u last denkt te hebben van een evenement waarvoor een evenementenvergunning is aangevraagd. De organisator in dit voorbeeld is ‘vergunninghouder’. U kunt een bezwaar niet anoniem indienen. Het is belangrijk dat anderen die met een besluit te maken hebben kunnen nagaan of u een belang heeft. Dit betekent dat de vergunninghouder uw bezwaarschift met uw naam en adres te zien krijgt. Andere persoonsgegevens worden verwijderd. Bankgegevens en burgerservicenummers krijgen anderen niet te zien.

Als uw verzoek volledig is en aan de voorwaarden voldoet, wordt u uitgenodigd voor een mondelinge hoorzitting.

Onafhankelijk en extern

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente is onafhankelijk en extern. Dat betekent dat de leden niet voor de gemeente werken. Zij komen van buiten de gemeente Wijdemeren en hebben kennis en ervaring op het gebied van het algemeen bestuursrecht en rechtsgebieden zoals omgevingsrecht en sociaal recht.

De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie zijn in de regel openbaar. Dit is geregeld in de Regeling commissie bezwaarschriften gemeente Wijdemeren 2014. Een uitzondering geldt als er persoonlijke, medische en of andere vertrouwelijke zaken aan de orde komen.

Met vragen over de hoorzittingen en de vergaderdata kunt u contact op nemen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer 14 035.

Samenstelling van de commissie:

 • Voorzitter: mr. M.J. Smaling
 • Plaatsvervangend voorzitter mr. G. Aarts
 • Plaatsvervangend voorzitter mr. F.D.J.A. Pieters
 • Lid T. Bolk
 • Lid mr. D. Mohan
 • Lid mr. W. Zorg
 • Lid mr. J.M. Elfferich-Schattenberg
 • Lid: mr. P. Eind