De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen: Inwoners, Omgeving en Bedrijfsvoering. Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat gemeentesecretaris mevrouw mr. E.T. Halman - van der Linden MBA. De volledige organisatiestructuur staat in het organogram.

Mandaatregeling

In het mandaatbesluit van de gemeente Wijdemeren is geregeld welke bevoegdheden door het college van burgemeester en wethouders zijn gemandateerd aan de afdelingshoofden en/of gesubmandateerd aan medewerkers.

Bijlagen bij mandaatbesluit

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Voor de omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek geldt een aparte mandaatregeling. 

Andere mandaatregelingen