Op deze webpagina kunt u alle actuele informatie vinden over het fusieproces van de gemeente Wijdemeren.

Laatste nieuws

Samenvatting

De gemeente Wijdemeren onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om te fuseren met (een) andere gemeente(n). Een fusie betekent dat (een deel van) de gemeente Wijdemeren gaat fuseren met een (of meerdere) gemeente(n) in de buurt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leveren van verschillende diensten aan haar inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van wegen, riolering en het uitgeven van rijbewijzen, uitkeringen en vergunningen. Dit moet zeker zijn voor de korte- én lange termijn. Om dit te kunnen doen is de gemeente onder andere afhankelijk van haar eigen organisatie. 

De organisatie van de gemeente Wijdemeren is klein, en dat maakt haar uiteindelijk kwetsbaar. De gemeente Wijdemeren wil ook in de toekomst betaalbaar blijven voor haar inwoners. Meer personeel aannemen zorgt voor hoge extra kosten voor inwoners. Door te fuseren met een (of meerdere) gemeenten worden we groter. Met een (gezamenlijk) grotere organisatie kunnen de belangen van inwoners beter garanderen.

Wij hebben gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers in september 2023. Door deze gesprekken heeft de gemeente in de raadsvergadering van oktober besloten om een fusieproces in te gaan. De gemeente wil per 1 januari 2027 fuseren. Inwoners hebben 3 gemeenten opgegeven waarmee zij het liefste willen fuseren. In alfabetische volgorde zijn dat Gooise Meren, Hilversum en Stichtse Vecht. Een van de belangrijkste punten van inwoners is het bewaren van de identiteit en het karakter van de dorpen in de gemeente Wijdemeren. Alle reacties (van onder andere inwoners en ondernemers) staan in een uitgangspuntennotitie. De notitie, samen met het plan van aanpak voor de verkenningsfase, zijn de basis van de verkennende gesprekken.

In de raadsvergadering van 15 januari 2024 heeft de gemeenteraad van Wijdemeren goedkeuring gegeven aan het college van burgemeester en wethouders om verkennende gesprekken te voeren met de drie gemeenten. De verkenningsfase willen we voor de zomer van 2024 afronden. Daarna maken we een principebesluit.

Wat betekent dit op korte termijn

De gemeente Wijdemeren gaat gewoon door met haar werk; er verandert voorlopig niets. Wat er voor inwoners verandert ná de fusie wordt later duidelijker. Dit hangt af van:

 • De partner(s) waarmee Wijdemeren fuseert,
 • De voorwaarden die gemaakt zijn,
 • De input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de betrokken gemeenten.

Wel zijn er een aantal hoofduitgangspunten meegegeven door inwoners van Wijdemeren. Deze zijn ook vastgesteld door de gemeenteraad. De 3 hoofduitgangspunten voor de nieuwe gemeente zijn:

 • De identiteit en het karakter van de dorpen blijft bewaard. Het dorpenbeleid en de voorzieningen willen we op dorpsniveau houden en/of versterken. Ook moet de nieuwe gemeente het rijke sport- en verenigingsleven en het culturele aanbod mogelijk maken.
 • Een gemeente die de groenblauwe omgeving ziet als waardevol. Zij zet zich in om dit kenmerk van de gemeente te bewaren, ook bij (bouw)ontwikkelingen in de leefomgeving en met speciale aandacht voor het platteland en de polders.
 • Een gemeente die ondernemers belangrijk vindt, met speciale aandacht voor het toerisme, (water)recreatie en de agrarische sector.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties steeds geïnformeerd worden over de ontwikkelingen. Hiervoor gebruikt de gemeente verschillende communicatiekanalen, zoals de website, social media en inwonersbijeenkomsten. Een volledig overzicht staat in het communicatieplan.

Het vervolgproces

Sinds 15 januari 2024 onderzoekt de gemeente Wijdemeren de mogelijkheden voor een fusie. Het doel is om op 1 januari 2027 klaar te zijn met de fusie. Wanneer de vervolgstappen worden genomen is afhankelijk van hoe de verkennende gesprekken lopen. In de verkenningsfase zijn 4 belangrijke momenten:

 • Verwacht in maart/april 2024: klaar met de verkennende gesprekken.
 • Verwacht in april/mei 2024: Gemeenteraad van Wijdemeren maakt een keuze in fusiepartner(s). Er wordt samen een principebesluit gemaakt.
 • Verwacht in mei/juni 2024: Het principebesluit en de fusiepartner(s) worden beiden gepresenteerd. Inwoners kunnen daar op reageren.
 • Verwacht in juni/juli 2024: Het principebesluit wordt genomen door de gemeenteraden van de fusiepartner(s).

Na het principebesluit volgen er nog ongeveer 6 belangrijke momenten tot 2027. Net als in tijdens de verkenningsfase kunnen de data nog veranderen.

 • Najaar 2024 – maart 2025: Opstellen en vaststellen van het herindelingsontwerp, inclusief zienswijzeprocedure die hierbij horen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen reageren op dit herindelingsontwerp.
 • Maart 2025: De gemeenteraden nemen hét definitieve besluit om wel/niet te gaan fuseren in het herindelingsadvies. Het besluit wordt gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van de provincie.
 • Uiterlijk 1 juli 2025: Het bestuur van de provincie stuurt het herindelingsadvies met hun reacties naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
 • Tussen 2025 en 2027: Het herindelingsadvies wordt behandeld door de Raad van State, Ministerraad en de Tweede en Eerste Kamer.
 • November 2026: De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente.
 • 1 januari 2027: start nieuwe gemeente.

Veelgestelde vragen

In onderstaand overzicht staan 8 veelgestelde vragen. Het overzicht wordt wekelijks bijgewerkt op basis van vragen die de gemeente krijgt van inwoners, bijvoorbeeld via het onderstaande contactformulier.

Een belangrijk doel van de gemeente is om haar dienstverlening te verbeteren. De organisatie van de gemeente Wijdemeren is klein, en dat maakt haar uiteindelijk kwetsbaar. Het aannemen van meer personeel leidt tot hogere extra kosten voor inwoners. Met een fusie komt een grotere organisatie tot stand die de belangen van inwoners beter kan garanderen, ook in de toekomst.
Een herindeling betekent dat een gemeente (deels of helemaal) fuseert met een (of meerdere) andere gemeente(n). Een zelfstandige gemeente Wijdemeren houdt dan op te bestaan.
Er zijn een viertal bestuurlijke vormen overwogen door het gemeentebestuur: 1. Zelfstandig blijven, 2. Vergaande regionale samenwerking, 3. Ambtelijke fusie, 4. Bestuurlijke fusie. Een uitwerking van de verschillende voordelen en nadelen kunt u lezen in de onderlegger bij het raadsbesluit van 12 juli 2023. Na het onderzoeken van de mogelijkheden heeft het gemeentebestuur de voorkeur gegeven voor een bestuurlijke fusie. Dat betekent dat alle taken over gaan naar de nieuwe fusiepartner(s). Deze worden ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de dienstverlening naar de inwoners.
Op dit moment is er nog geen keuze gemaakt. Door gesprekken met onder andere inwoners en ondernemers in september 2023 zijn 3 gemeenten naar voren gekomen waarmee zij het liefst fuseren. In alfabetische volgorde zijn dit Hilversum, Gooise Meren en Stichtse Vecht. Op 15 januari 2024 is goedkeuring gegeven door het bestuur om verkennende gesprekken te voeren over een mogelijke fusie en onder welke voorwaarden.
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen altijd hun zorgen, vragen en opmerkingen delen met de gemeente via het contactformulier op deze webpagina. Daarnaast worden tot aan het principebesluit verschillende (fysieke en digitale) momenten georganiseerd. U kunt dan in gesprek gaan met het gemeentebestuur over het fusieproces. De gemeente werkt op dit moment aan een planning voor deze gesprekken. Wij verwachten deze momenten uiterlijk in maart 2024 te plannen. Deze planning wordt ook gepubliceerd op deze webpagina.
Een principebesluit betekent dat de fuserende partners samen uitspreken te willen fuseren. Daarna wordt gekeken hoe we dat gaan doen en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Dit moet leiden tot een herindelingsontwerp.
Na een principebesluit van de gemeenteraden over het aangaan van een fusie, stellen de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten met elkaar een herindelingsontwerp op. Daarin staat: • Waarom de herindeling nodig is en met wie, • De visie op de toekomst van de nieuwe gemeente, • De grenzen van de nieuwe gemeente. Na besluitvorming in de gemeenteraden wordt het ontwerp 8 weken ter inzage gelegd en kunnen (onder andere) inwoners reageren. Het herindelingsontwerp komt eerder dan het herindelingsadvies. Dit is het herindelingsontwerp met de reacties op de zienswijzen van (onder andere) inwoners en op welke manier reacties zijn verwerkt. Het herindelingsadvies wordt daarna naar de provincie gestuurd die ook reageert op het ontwerp. Daarna wordt het herindelingsadvies door de minister van Binnenlandse Zaken getoetst en als wetswijziging voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Nadat het principebesluit is genomen werken de fuserende gemeenten samen. Dit geldt ook voor de communicatie naar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De communicatieafdelingen van de gemeente Wijdemeren en de fuserende gemeente(n) maken samen een plan van aanpak. Daarin maken zij afspraken over wanneer en op welke manier zij hun inwoners informeren en de mogelijkheden geven om op het proces te kunnen reageren. Wanneer u ook een vraag heeft, dan kunt u het contactformulier gebruiken. De veelgestelde vragen worden regelmatig bijgewerkt.

Documenten

Onderstaand kunt u de documenten vinden over het fusieproces, op datum van nieuw naar oud. Het kan zijn dat in oudere documenten informatie staat die niet meer kloppen, bijvoorbeeld omdat de gemeenteraad aanpassingen in het document wenste. U kunt de vergaderingen terugkijken in het raadsinformatiesysteem van Wijdemeren.

 
Maand Korte samenvatting Relevante documenten
Februari 2024

In de commissievergadering wordt het communicatieplan voor de verkenningsfase besproken. De raad krijgt een update over de voortgang van de verkenningsfase.

 • Communicatieplan Verkenningsfase Herindelingstraject
 • Verslag verkennend gesprek Gooise Meren
 • Verslag verkennend gesprek met Hilversum en Huizen
 • Verslag verkennend gesprek met Blaricum en Stichtse Vecht
Januari 2024

Na de commissie- en gemeenteraadsvergadering geeft de gemeenteraad van Wijdemeren het startschot aan het college om verkennende gesprekken te voeren.

Oktober 2023

Na de commissie- en gemeenteraadsvergadering stemt de gemeenteraad in met het starten van een verkenningsfase om te komen tot een bestuurlijke fusie. Wel geeft de raad per amendement onder andere aan dat de verkennende gesprekken pas kunnen starten op het moment dat de waarnemend burgemeester deze gesprekken kan leiden.

September 2023 De raad gaat in gesprek met inwoners en organisaties over het herindelingstraject. Tijdens vier bijeenkomsten kunnen inwoners de raad laten weten welke waarden zij vanuit hun dorpen mee willen geven voor de gemeentelijke herindeling. Op twee middagen zijn raadsleden in gesprek gegaan met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inwoners die niet bij deze bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, kunnen via een enquête hun input geven. De relevante stukken zijn meegenomen in de besluitvorming van de gemeenteraad in oktober.
Juli 2023 De gemeenteraad besluit om een bestuurlijke fusiepartner te verkennen voor een herindeling.

Persberichten

Hilversum en Stichtse Vecht maken hun positie duidelijk in herindelingstraject Wijdemeren

Raad bekrachtigt voornemen tot gemeentelijke herinrichting

Raad deelt uitkomsten inwonersbijeenkomsten en enquête

Verkennende gesprekken herindeling starten in januari 2024

Meer informatie

Heeft u vragen, zorgen of ideeën over het herindelingstraject? Laat het ons vooral weten! U kunt contact opnemen via telefoonnummer 14 035 of via onderstaand contactformulier.