Op deze webpagina vindt u alle actuele informatie over het fusieproces van de gemeente Wijdemeren.

Laatste nieuws

Inwonersbijeenkomst fusieplannen; meld u hier aan en praat mee

Datum en tijd: 25 mei 2024, 10:30 - 13:30 uur.

Locatie: Gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht)

Een fusie met Hilversum, Gooise Meren of een splitsing van Wijdemeren over beide gemeenten? Wat wilt u ons nog meegeven? Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in het gesprek over de fusieplannen en de gevolgen. De uitkomst van deze bijeenkomst wordt aangeboden aan de gemeentebestuur, voordat zij een besluit nemen over de verschillende fusievarianten. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden. Wij hopen u de 25e te spreken.

Aanmeldlink inwonersbijeenkomst

Samenvatting van het fusieproces

De gemeente Wijdemeren verkent de mogelijkheid om te fuseren met (een) andere gemeente(n). Dit heet officieel een herindeling. Een herindeling betekent dat (een deel van) de gemeente Wijdemeren wordt samengevoegd met een (of meerdere) gemeente(n) in de buurt. 

Reden voor de herindeling is dat de gemeente Wijdemeren haar dienstverlening aan inwoners en ondernemers niet toekomstbestendig en betaalbaar kan organiseren. De organisatie van de gemeente Wijdemeren is klein en dat maakt haar kwetsbaar. De gemeente Wijdemeren wil ook in de toekomst betaalbaar blijven voor haar inwoners. Meer personeel aannemen zorgt voor hoge extra kosten voor inwoners. Door te herindelen met een (of meerdere) gemeenten worden we groter. Met een (gezamenlijk) grotere organisatie kunnen de belangen van inwoners en ondernemers beter garanderen.

Gesprekken september 2023 

In september 2023 zijn gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers over de toekomst van de gemeente. Mede door deze gesprekken heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van oktober besloten om een fusieproces in te gaan. De gemeente wil per 1 januari 2027 herindelen.

Uitgangspunten

Inwoners hebben 3 buurgemeenten opgegeven waarmee zij zich het meest verbonden voelen. In alfabetische volgorde zijn dat Gooise Meren, Hilversum en Stichtse Vecht. Eén van de belangrijkste aandachtspunten voor inwoners is het bewaren van de identiteit en het karakter van de dorpen in de nieuwe gemeente. Alle reacties (van onder andere inwoners en ondernemers) staan in een uitgangspuntennotitie. De notitie, samen met het plan van aanpak voor de verkenningsfase, vormen de basis van de verkennende gesprekken met de mogelijke fusiepartners.

In de raadsvergadering van 15 januari 2024 heeft de gemeenteraad van Wijdemeren goedkeuring gegeven aan het college van burgemeester en wethouders om verkennende gesprekken te voeren met de drie gemeenten. De verkenningsfase willen we voor de zomer van 2024 afronden. Dat gebeurt wanneer de gemeenteraad een principebesluit neemt.

Gevolgen korte termijn

De gemeente Wijdemeren gaat gewoon door met haar werk; er verandert voorlopig niets. Wat er voor inwoners verandert ná de herindeling wordt later duidelijker. Dit hangt af van:

 • De partner(s) waarmee Wijdemeren fuseert.
 • De afspraken die gemaakt worden.
 • De input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de betrokken gemeenten.

Hoofduitgangspunten

Voor een mogelijke fusie is een aantal hoofduitgangspunten meegegeven door inwoners en ondernemers van Wijdemeren. Deze zijn ook vastgesteld door de gemeenteraad. De 3 hoofduitgangspunten voor de nieuwe gemeente zijn:

 • De identiteit en het karakter van de dorpen blijft bewaard. Het dorpenbeleid en de voorzieningen willen we op dorpsniveau houden en/of versterken. Ook moet de nieuwe gemeente het rijke sport- en verenigingsleven en het culturele aanbod mogelijk maken.
 • Een gemeente die de groenblauwe omgeving ziet als waardevol. Zij zet zich in om dit kenmerk van de gemeente te bewaren, ook bij (bouw)ontwikkelingen in de leefomgeving en met speciale aandacht voor het platteland en de polders.
 • Een gemeente die ondernemers belangrijk vindt, met speciale aandacht voor het toerisme, (water)recreatie en de agrarische sector.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties steeds geïnformeerd worden over de ontwikkelingen. Hiervoor gebruikt de gemeente verschillende communicatiekanalen, zoals deze website, social media en inwonersbijeenkomsten. 

Momenten erkenningsfase

In de verkenningsfase zijn vijf belangrijke momenten:

 • Eind mei 2024: afronden verkennende gesprekken en afronding feitenonderzoeken.
 • 25 Mei 2024: inwonersbijeenkomst fusie.
 • Begin juni 2024; college legt principebesluit voor aan de gemeenteraad.
 • 4 Juli 2024: raadscommissiebehandeling principebesluit.
 • 11 Juli 2024: gemeenteraadsbehandeling principebesluit.

Na het principebesluit volgen er nog ongeveer 6 belangrijke momenten tot 2027. Net als in tijdens de verkenningsfase kunnen de data nog veranderen.

 • Najaar 2024 – maart 2025: Opstellen en vaststellen van het definitieve herindelingsontwerp, inclusief de zienswijzeprocedures die hierbij horen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen reageren op dit herindelingsontwerp.
 • Maart 2025: De gemeenteraden nemen hét definitieve besluit om wel/niet te gaan fuseren in het herindelingsadvies. Het besluit wordt gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van de provincie.
 • Uiterlijk 1 juli 2025: Het bestuur van de provincie stuurt het herindelingsadvies met hun reacties naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
 • Tussen 2025 en 2027: Het herindelingsadvies wordt behandeld door de Raad van State, Ministerraad en de Tweede en Eerste Kamer.
 • November 2026: De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente.
 • 1 januari 2027: start nieuwe gemeente.

Veelgestelde vragen

In onderstaand overzicht staan 8 veelgestelde vragen. Het overzicht wordt bijgewerkt op basis van vragen die de gemeente krijgt van inwoners, bijvoorbeeld via het onderstaande contactformulier.

Een belangrijk doel van de gemeente is om haar dienstverlening te verbeteren. De organisatie van de gemeente Wijdemeren is klein, en dat maakt haar uiteindelijk kwetsbaar. Het aannemen van meer personeel leidt tot hogere extra kosten voor inwoners. Met een fusie komt een grotere organisatie tot stand die de belangen van inwoners beter kan garanderen, ook in de toekomst.
Een herindeling betekent dat een gemeente (deels of helemaal) fuseert met een (of meerdere) andere gemeente(n). Een zelfstandige gemeente Wijdemeren houdt dan op te bestaan.
Er zijn een viertal bestuurlijke vormen overwogen door het gemeentebestuur: 1. Zelfstandig blijven, 2. Vergaande regionale samenwerking, 3. Ambtelijke fusie, 4. Bestuurlijke fusie. Een uitwerking van de verschillende voordelen en nadelen kunt u lezen in de onderlegger bij het raadsbesluit van 12 juli 2023. Na het onderzoeken van de mogelijkheden heeft het gemeentebestuur de voorkeur gegeven voor een bestuurlijke fusie. Dat betekent dat alle taken over gaan naar de nieuwe fusiepartner(s). Deze worden ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de dienstverlening naar de inwoners.
Op dit moment is er nog geen keuze gemaakt. Door gesprekken met onder andere inwoners en ondernemers in september 2023 zijn 3 gemeenten naar voren gekomen waarmee zij het liefst fuseren. In alfabetische volgorde zijn dit Hilversum, Gooise Meren en Stichtse Vecht. Op 15 januari 2024 is goedkeuring gegeven door het bestuur om verkennende gesprekken te voeren over een mogelijke fusie en onder welke voorwaarden. Op 30 januari 2024 heeft Stichtse Vecht aangegeven niet te willen fuseren.
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen altijd hun zorgen, vragen en opmerkingen delen met de gemeente via het contactformulier op deze webpagina. Daarnaast worden tot aan het principebesluit verschillende (fysieke en digitale) momenten georganiseerd. U kunt dan in gesprek gaan met het gemeentebestuur over het fusieproces. De gemeente werkt op dit moment aan een planning voor deze gesprekken. Wij verwachten deze momenten uiterlijk in maart 2024 te plannen. Deze planning wordt ook gepubliceerd op deze webpagina.
Een principebesluit betekent dat de fuserende partners samen uitspreken te willen fuseren. Daarna wordt gekeken hoe we dat gaan doen en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Dit moet leiden tot een herindelingsontwerp.
Na een principebesluit van de gemeenteraden over het aangaan van een fusie, stellen de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten met elkaar een herindelingsontwerp op. Daarin staat: • Waarom de herindeling nodig is en met wie, • De visie op de toekomst van de nieuwe gemeente, • De grenzen van de nieuwe gemeente. Na besluitvorming in de gemeenteraden wordt het ontwerp 8 weken ter inzage gelegd en kunnen (onder andere) inwoners reageren. Het herindelingsontwerp komt eerder dan het herindelingsadvies. Dit is het herindelingsontwerp met de reacties op de zienswijzen van (onder andere) inwoners en op welke manier reacties zijn verwerkt. Het herindelingsadvies wordt daarna naar de provincie gestuurd die ook reageert op het ontwerp. Daarna wordt het herindelingsadvies door de minister van Binnenlandse Zaken getoetst en als wetswijziging voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Nadat het principebesluit is genomen werken de fuserende gemeenten samen. Dit geldt ook voor de communicatie naar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De communicatieafdelingen van de gemeente Wijdemeren en de fuserende gemeente(n) maken samen een plan van aanpak. Daarin maken zij afspraken over wanneer en op welke manier zij hun inwoners informeren en de mogelijkheden geven om op het proces te kunnen reageren. Wanneer u ook een vraag heeft, dan kunt u het contactformulier gebruiken. De veelgestelde vragen worden regelmatig bijgewerkt.

Documenten

Onderstaand kunt u de documenten vinden over het fusieproces, op datum van nieuw naar oud. Het kan zijn dat in oudere documenten informatie staat die niet meer klopt, bijvoorbeeld omdat de gemeenteraad aanpassingen in het document wenste. U kunt de gemeenteraad vergaderingen terugkijken in het raadsinformatiesysteem van Wijdemeren.

 
Maand Korte samenvatting Relevante documenten
April 2024 In de commissievergadering is een update gegeven over de voortgang van de verkenningsfase. Het college geeft aan dat een inwonersbijeenkomst herindelingstraject gepland staat op 25 mei 2024.
Maart 2024

In de commissievergadering is een update gegeven over de voortgang in de verkenningsfase.

Februari 2024

In de commissievergadering wordt het communicatieplan voor de verkenningsfase besproken. De raad krijgt een update over de voortgang van de verkenningsfase.

Januari 2024

Na de commissie- en gemeenteraadsvergadering geeft de gemeenteraad van Wijdemeren het startschot aan het college om verkennende gesprekken te voeren.

Oktober 2023

Na de commissie- en gemeenteraadsvergadering stemt de gemeenteraad in met het starten van een verkenningsfase om te komen tot een bestuurlijke fusie. Wel geeft de raad per amendement onder andere aan dat de verkennende gesprekken pas kunnen starten op het moment dat de waarnemend burgemeester deze gesprekken kan leiden.

September 2023 De raad gaat in gesprek met inwoners en organisaties over het herindelingstraject. Tijdens vier bijeenkomsten kunnen inwoners de raad laten weten welke waarden zij vanuit hun dorpen mee willen geven voor de gemeentelijke herindeling. Op twee middagen zijn raadsleden in gesprek gegaan met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inwoners die niet bij deze bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, kunnen via een enquête hun input geven. De relevante stukken zijn meegenomen in de besluitvorming van de gemeenteraad in oktober.
Juli 2023 De gemeenteraad besluit om een bestuurlijke fusiepartner te verkennen voor een herindeling.

Persberichten

Feitelijk onderzoek naar mogelijke effecten fusie

Hilversum en Stichtse Vecht maken hun positie duidelijk in herindelingstraject Wijdemeren

Raad bekrachtigt voornemen tot gemeentelijke herinrichting

Raad deelt uitkomsten inwonersbijeenkomsten en enquête

Verkennende gesprekken herindeling starten in januari 2024

Meer informatie

Heeft u vragen, zorgen of ideeën over het herindelingstraject? Laat het ons vooral weten! U kunt contact opnemen via telefoonnummer 14 035 of via onderstaand contactformulier.