De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geldt voor iedereen binnen de gemeente. De regeling heeft als doel Wijdemeren netjes en leefbaar te houden.

De APV beschrijft regels die bijvoorbeeld gelden voor openbare orde en veiligheid, toezicht op horecabedrijven, veiligheid op de weg, bescherming van het milieu en het organiseren van evenementen. Op grond van de Gemeentewet mogen en moeten gemeenten verordeningen uitvaardigen en ook sanctioneren.

Hoe komt een APV tot stand?

De gemeenteraad stelt de APV vast. Het is mogelijk dat de APV soms moet worden aangepast omdat de landelijke regelgeving wijzigt of omdat de situatie in de gemeente daarom vraagt. Het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester zelf is verantwoordelijk voor de uitvoering van de APV. In sommige gevallen zijn onderwerpen uit de APV verder uitgewerkt in beleidsregels of worden gebieden bepaald waar een verbod geldt.

Toezicht

Op overtredingen van artikelen in de APV en bijbehorende beleidsregels staan sancties. Deze kunnen oplopen tot een hechtenis van drie maanden of een geldboete. De gemeente Wijdemeren heeft toezichthouders aangesteld die toezien op de naleving van de APV. Daarnaast kan ook de politie handhavend optreden. Het is mogelijk dat een rechterlijke uitspraak over een overtreding van de APV openbaar wordt gemaakt.

Inwoners van Wijdemeren komen lang niet met alle onderwerpen uit de APV in aanraking. Hieronder de meest voorkomende.

Gebruik van de weg, overnachten en drankgebruik

Artikel 2:10 gaat over het gebruik van de weg of openbare plaats (artikel 2:10). Het is verboden om een weg, weggedeelte of openbare plaats anders te gebruiken dan waar hij voor bedoeld is. Bijvoorbeeld door spullen op de weg te plaatsen die het verkeer hinderen of het tijdelijk plaatsen van een bouwkraan op de weg. Een ander belangrijk onderwerp is het verbod op hinderlijk gedrag en overnachten op een openbare plaats (artikel 2:47). Het is bijvoorbeeld verboden op een monument te klimmen of te overnachten op openbare plaatsen. Artikel 2:48 beschrijft verboden van drankgebruik. Hierbij is het onder andere verboden voor mensen boven de 18 jaar om alcohol bij zich te hebben of te gebruiken in een door de gemeente aangewezen plaats. Winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef is één van deze plaatsen. 

Gedrag in en rond gebouwen/openbare ruimten

Artikel 2:49 gaat over verboden gedrag bij of in gebouwen (artikel 2:49). Het is bijvoorbeeld verboden dat mensen zich doelloos ophouden in portieken of dat mensen zich ophouden in gemeenschappelijke ruimten van flats waar zij niet wonen. Het is daarnaast verboden voor inwoners om zich zonder doel op te houden in onder andere bushokjes en fietsenstallingen. Dit heet hinderlijk gedrag in openbare ruimten (artikel 2:50).

Loslopende honden en hondenpoep

Honden mogen niet loslopen op speelweides, kinderspeelplaatsen of op een andere openbare plaats binnen de bebouwde kom (artikel 2:57). Honden mogen buiten de bebouwde kom los lopen. Artikel 2:58 heeft betrekking op verontreiniging door honden en paarden door uitwerpselen. De eigenaar moet voorkomen dat dit op de stoep, weg of op speelplaatsen terecht komt. Binnen de gemeente geldt een opruimplicht.

Parkeren van voertuigen

Het langdurig parkeren van aanhangwagens, caravans of een ander kampeermiddel veroorzaakt in veel gevallen een parkeerprobleem voor andere omwonenden. Een aanhanger, caravan of een ander kampeermiddel mag niet langer dan drie dagen achtereen op de openbare weg staan (artikel 5:6). Zoals in veel gemeenten kent ook Wijdemeren een parkeerverbod binnen de bebouwde kom voor vrachtwagens en bussen (artikel 5:9). Er zijn diverse plekken aangewezen waar parkeren van vrachtwagens en bussen wel mag, zoals aan De Rading in Loosdrecht en op industrieterrein De Slenk in Ankeveen.

Recreëren op het water

Wijdemeren is een waterrijke gemeente. Een belangrijk onderwerp isdan ook de ligplaats van woonschepen en overige boten (artikel 5:25). Het is verboden om met een boot een ligplaats te nemen in het door de gemeente aangewezen openbaar water. De gemeente kan hierover nadere regels stellen. In de APV staan ook de regels over de veiligheid op het water (artikel 5:30). Inwoners dienen zich zodanig te gedragen op het water dat de scheepvaart hier geen last van heeft.

Veiligheid op de weg en op het ijs

Overhangend groen moet direct worden verwijderd wanneer dit het vrije zicht of de vrije doorgang belemmerd (artikel 2:15). Het rijden met voertuigen op het ijs is niet toegestaan. Alleen voor medewerkers van de ijsclub of hulpverleningsdiensten geldt een ontheffing voor dit verbod.

Roken en vuur stoken

Roken is van 1 maart tot 1 november niet toegestaan in bossen of op de heide (artikel 2:18). Artikel 5:34 betreft het stoken van vuur in de openbare ruimte. Het is niet toegestaan om afvalstoffen te verbranden. Onder afvalstoffen wordt ook tuinafval en bouwafval bedoeld. Wanneer het niet te droog is en het niet brandgevaarlijk is mogen wel terrashaarden of fakkels/kaarsen worden aangestoken. De brandweer kan een code rood afgeven bij droogte. In dat geval is het aansteken van tuinfakkels, terrashaarden, vuurkorven en barbecues verboden. Er geldt dan een volledig stookverbod.

Complete tekst APV

De complete tekst van de APV kunt u terugvinden in ons regelingen overzicht.